O szkole

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju stara się kształtować rozmaite obszary osobowości młodego człowieka. Program nauczania standardowych przedmiotów nauczyciele wzbogacają elementami edukacji ekologicznej, zdrowotnej, artystycznej oraz edukacji w duchu poszanowania praw dziecka. Treści intelektualne i poznawcze wspomnianych programów edukacyjnych pedagodzy wykorzystują do inspirowania pozytywnych zachowań młodzieży i formowania postaw moralnych godnych nowoczesnego i kulturalnego człowieka. Budowanie wrażliwości na walory artystyczne sztuki, propagowanie zdrowia i higienicznego trybu życia, eksponowanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego stały się podstawowymi wskazaniami programu oddziaływań wychowawczych.

Dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły usiłują pobudzać młodzież do aktywności umysłowej i społecznej. Głos Samorządu Uczniowskiego, jako reprezentacji społeczności uczniowskiej jest uwzględniany zarówno przez wychowawców, jak i przez kierownictwo placówki. Chcąc zaspokoić indywidualne potrzeby i zainteresowania swych podopiecznych, nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne np. kółko chemiczne, czy młodzieżową orkiestrze dętą.

Dyrekcja szkoły pragnie utrzymać bliskie związki z instytucjami i przedsiębiorstwami lokalnymi, które mogą jej służyć wszechstronnym wsparciem. Obecnie dobre kontakty łączą placówkę z wałbrzyskimi Zakładami Porcelany Stołowej „Krzysztof”, Porcelaną „Wałbrzych” SA., Zakładami Koksowniczymi „Wałbrzych”, Urzędem Miejskim w Szczawnie Zdroju oraz z Wałbrzyskim Towarzystwem Muzycznym.